Table Of Contents[ Show ]
 1. Produkty emerytalne (IKE, IKZE)
 2. Pożyczki inwestycyjne do Spółek realizujących projekty deweloperskie
 3. Inwestycje w grunty
 4. Produkty o charakterze inwestycyjnym
 5. Złoto, srebro oraz diamenty inwestycyjne
 6. Partnerzy
 7. PhiMarket
 8. Adekwatne inwestycje
 9. Pełna transakcyjność
 10. Samodzielność
 11. Monitoring inwestycji
 12. Dostęp do dokumentów
 13. Historia transakcji
 14. Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID)
 15. Co to jest KID?
 16. Informacje o kosztach i opłatach w funduszach oraz IKE i IKZE
 17. Informacja o usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego
 18. Szczegółowe informacje na temat Phinance usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego
 19. Komentarze ekonomiczne
 20. Podcast – komentarz rynkowy
 21. Biuletyn TFI
 22. Podstawy i definicje dotyczące rynku funduszowego
 23. Panorama rynku
 24. Wskaźniki makro
 25. Rynek funduszy inwestycyjnych
 26. Wskaźniki GPW
 27. Co to jest FATCA?
 28. Kto jest podatnikiem USA?
 29. Osoba prawna:
 30. Dlaczego FATCA jako amerykańska ustawa obowiązuje również w Polsce?
 31. Nota prawna
 32. Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?
 33. Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?
 34. FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?
 35. Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.
 36. Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP
 37. Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?
 38. Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie
 39. Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Inwestycje kapitału

Inwestuj z głową…
i z Phinance!

W Phinance prowadzimy dla naszych klientów kompleksowe doradztwo finansowe. W każdym z naszych oddziałów spotkasz się z profesjonalnym podejściem naszych specjalistów bez względu na to, z jaką sprawą do nas przyjdziesz.

Nasz doradca ds. produktów inwestycyjnych zaproponuje Ci optymalne rozwiązania, które pozwolą Ci na zarządzanie kapitałem dostosowane do Twojego profilu inwestycyjnego.

Zapytaj o ofertę
Fundusze inwestycyjne otwarte dostępne za pośrednictwem doradców finansowych Phinance i platformy transakcyjnej market.phinace.pl
Produkty emerytalne (IKE, IKZE)
Pożyczki inwestycyjne do Spółek realizujących projekty deweloperskie
Inwestycje w grunty
Produkty o charakterze inwestycyjnym
Złoto, srebro oraz diamenty inwestycyjne

Partnerzy

W Phinance współpracujemy obecnie z 20 partnerami z rynku finansowego działającymi w obszarze produktów inwestycyjnych, w tym z 11 TFI oraz 2 zakładami ubezpieczeń. Oferujemy wsparcie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym składającym się z funduszy inwestycyjnych otwartych w ramach usługi  nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Rozwiązania jakie Ci zaproponujemy zostaną poddane starannej analizie pod kątem wartości dla Ciebie i ryzyka, które się z nim wiążą. Zawsze wybieramy inwestycje finansowe na wybranym przez Ciebie poziomie ryzyka. Abyś zyskał pewność, informujemy, że Phinance:

 • posiada Zezwolenie KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • świadczy Usługę Nieodpłatnego Doradztwa Inwestycyjnego,
 • jest Agentem Firmy Inwestycyjnej Ipopema Securities S.A.

PhiMarket

PhiMarket to doskonałe narzędzie ułatwiające monitoring portfela inwestycyjnego, dedykowane dla klientów i doradców Phinance. Dzięki niemu zyskujesz narzędzie wspierające w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym: to rozwiązanie, które pozwala Ci w pełni wykorzystać potencjał oferty funduszy otwartych dostępnych w Phinance w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Platforma PhiMarket umożliwia Ci między innymi:

1
Adekwatne inwestycje

Możliwość wielokrotnego wykonania ankiety adekwatności i dopasowania do swojego profilu odpowiedniego rynku docelowego wraz ze wskazaniem pełnej listy funduszy, które są w danym rynku i tym samym są dla Ciebie adekwatne. Ułatwi to przygotowanie osobistego planu finansowego oraz swobodne pomnażanie kapitału.

2
Pełna transakcyjność

Natychmiastowy dostęp do swoich inwestycji kapitału w ramach rejestrów zwykłych oraz rejestrów IKE/IKZE, co oznacza pełną transakcyjność (nabycie, zamiana, umorzenie) oraz podgląd wartości aktywów (w tym także tych aktywów zgromadzonych w ramach IKE/IKZE). Umożliwi Tobie to efektywne zarządzanie aktywami.

3
Samodzielność

Zdalne otwarcie rejestrów zwykłych przez doradcę dla klienta, a więc zdecydowane zwiększenie zasięgu terytorialnego oferty Phinance. Samodzielne otwarcie IKE oraz IKZE.

4
Monitoring inwestycji

Dostęp do struktury swoich inwestycji w portfelu wg klasy aktywów i ponoszonego ryzyka, co pozwala Ci ocenić poziom ryzyka i pozwala na bezpieczne inwestycje finansowe.

5
Dostęp do dokumentów

Stały dostęp do historycznych stóp zwrotu oraz dokumentów funduszowych (KID, Prospekt Informacyjny).

6
Historia transakcji

Pełen podgląd historii transakcji oraz kalkulacji kosztów (opłata jednorazowa, opłaty bieżące, koszty transakcyjne, koszty dodatkowe).

Narzędzie to pozwoli na stały monitoring portfela inwestycyjnego i ułatwi Tobie zarządzanie kapitałem lub zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do skorzystania z platformy PhiMarket!

Informacja o KID

Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID)


Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID, na niniejszej stronie publikujemy informacje o lokalizacji dokumentów KID wymaganych dla instrumentów PRIIP.

Czym są instrumenty PRIIP?


Są to instrumenty, których cena (kwota do wypłaty przy wykupie) zależy od wartości referencyjnych (np. indeks giełdowy, kurs walutowy itp.) lub innych aktywów, których Inwestor bezpośrednio nie nabył. Są to np. instrumenty pochodne, certyfikaty funduszy zamkniętych, ETF-y itp.

Co to jest KID?

KID, czyli Key Information Document to krótki dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące konkretnego produktu inwestycyjnego i ubezpieczeniowego.

Obowiązek sporządzania KID wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu wzmocnienia ochrony inwestora. Unijny ustawodawca zwrócił uwagę, że produkty inwestycje są często skomplikowane i trudne do zrozumienia, szczególnie dla osób początkujących na rynku finansowym.

Dzięki KID każdy inwestor indywidualny ma lepiej poznać konkretny produkt i świadomie podjąć decyzję inwestycyjną. Idea KID jest więc prosta: ułatwić klientom zrozumienie istotnych cech danego produktu, umożliwić szybkie porównanie dwóch produktów ze sobą oraz pomóc ocenić ryzyko i koszty inwestycyjne.

KID ma ujednoliconą i ściśle określoną przez usługodawcę unijnego formę. Wszystko po to, aby ułatwić inwestorom porównywanie ze sobą konkretnych produktów inwestycyjnych. Nawet jeśli te należą do innych kategorii inwestycyjnych i mocno się od siebie różnią.

Informacje zawarte w KID muszą być dokładne, rzetelne i nie mogą wprowadzać klienta w błąd. Dokument ma stanowić odrębny element, wyraźnie oddzielony od materiałów marketingowych. Ważne, żeby był napisany konkretnym i zrozumiałym językiem. Jego objętość nie powinna przekraczać trzech stron A4.

Każdy dokument musi składać się z jednakowych elementów, które powinny występować w tej samej kolejności.

Dokument KID musi zawierać informacje:
 
 • identyfikacyjne i kontaktowe twórcy PRIIP,
 • na temat właściwego organu dla twórcy produktu,
 • co to jest za produkt,
 • jakie są ryzyka i możliwe korzyści,
 • co się stanie, gdy emitent będzie niewypłacalny,
 • jakie są koszty produktu,
 • jaki jest zalecany horyzont inwestycyjny i czy można wypłacić pieniądze wcześniej,
 • jak można złożyć reklamację,
 • dodatkowe (np. odesłanie do prospektu emisyjnego).

Inwestor po zapoznaniu się z takim dokumentem powinien wiedzieć, z czym ma do czynienia i jak będzie wyglądać zarządzanie kapitałem dostosowane do profilu inwestycyjnego.

Musi też rozumieć cechy danego produktu inwestycyjnego, który chce kupić.

Informacja o usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego

Klienci Phinance, oprócz szerokiej palety produktów inwestycyjnych, dostępu do platformy transakcyjnej PhiMarket, bezpośredniego wsparcia ze strony Doradców Phinance mogą także, skorzystać z usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego (UNDI). Usługa ta stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ponad 170 subfunduszy w ramach funduszy otwartych dostępnych w Phinance.

Czym jest UNDI

W ramach usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego (UNDI) Phinance z własnej inicjatywy opracowuje i przekazuje klientowi (w postaci elektronicznej, spełniającej wymóg trwałego nośnika informacji) rekomendację, przygotowaną w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, dotyczącą nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu w zakresie określonych jednostek uczestnictwa albo powstrzymania się od nabycia, zbycia lub innych zleceń dotyczących tych instrumentów finansowych.

Dostarczona klientom raz w miesiącu rekomendacja inwestycyjna wskazuje konkretne fundusze inwestycyjne spośród funduszy inwestycyjnych, odnośnie których Phinance posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. W ramach UNDI dostępnych jest pięć strategii inwestycyjnych – strategia konserwatywna, ostrożna, stabilna, dynamiczna i agresywna. Strategie wyznaczane są dla klientów w oparciu o przeprowadzone badanie odpowiedniości.

Każda rekomendacja inwestycyjna (niezależnie od strategii) zawiera następujący zestaw informacji:

 • Ocenę perspektyw klas aktywów (akcje, obligacje, waluty, surowce)
 • Ogólną strukturę portfela
 • Szczegółową strukturę portfela (selekcja funduszy otwartych)
 • Procentowy udział poszczególnych funduszy w portfelu (alokacja procentowa)
 • Historyczne wyniki strategii inwestycyjnej
 • Charakterystykę rekomendowanych funduszy w tym:
  – imię i nazwisko zarządzającego
  – deklarowany benchmark
  – minimalną pierwszą wpłatę
  – deklarowaną politykę
 • Historyczne zmiany w składzie Portfela

Usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego świadczona jest przez Phinance w sposób zależny, ponieważ opiera się na ograniczonej analizie jednostek uczestnictwa różnych funduszy oraz ogranicza się do jednostek uczestnictwa przez fundusze zarządzane przez podmioty, z którymi Phinance ma bliskie stosunki prawne lub gospodarcze, w tym stosunki umowne, na tyle bliskie, że stwarzają ryzyko naruszenia podstaw niezależności świadczonego doradztwa inwestycyjnego.

W ramach UNDI Phinance zapewnia klientowi okresową ocenę odpowiedniości instrumentów finansowych rekomendowanych klientowi.

 

Na jakiej podstawie dobierana jest adekwatna strategia inwestycyjna

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, Phinance uzyskuje od klienta informacje niezbędne do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu tej usługi rekomendowane nabycie, zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu albo powstrzymanie się od nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu:
1) realizuje cele inwestycyjne klienta;
2) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne klienta;
3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie przez klienta i dokonanie oceny związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez tego klienta wiedzę i doświadczenie;
4) uwzględnia sytuację finansową klienta.

Ustalenie powyższych informacji następuje w oparciu o ankietę odpowiedniości wypełnianą przez klienta w formie elektronicznej na dedykowanej stronie internetowej. Na podstawie informacji udzielonych przez klienta w ankiecie klientowi zostaje przypisany Profil Inwestycyjny oraz zarekomendowana przypisana do tego Profilu Strategia Inwestycyjna. Klient ma możliwość zmiany zarekomendowanej przez Phinance Strategii inwestycyjnej na strategię o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Jak można uruchomić UNDI

Uruchomienie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego jest bardzo proste. Klient powinien zalogować się do swojego Panelu Klienta pod adresem: klient.phinance.pl i następnie wybrać w panelu głównym po prawej stronie aktywny link:

Wykonaj ankietę doradztwa inwestycyjnego

Wówczas klient zostaje bezpośrednio przekierowany do Ankiety, którą wykonuje samodzielnie. Na podstawie informacji przekazanych w Ankiecie określony zostaje profil inwestycyjny klienta oraz dobrana zostaje adekwatna strategia inwestycyjna.
Aktualna Strategia jest każdorazowo dostarczana na adres email klienta oraz dostępna jest dla klienta w Panelu klienta po przejściu do strony dedykowanej usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Jak zastosować w praktyce Strategię Inwestycyjną w ramach UNDI

Kluczowy element strategii inwestycyjnej odnosi się do wspomnianej już selekcji i alokacji funduszy. Klient chcąc naśladować rekomendacje dla siebie adekwatne, powinien odzwierciedlać swój skład portfela inwestycyjnego. Może to zrobić samodzielnie przez PhiMarket [market.phinance.pl] lub za pośrednictwem swojego doradcy Phinance.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z UNDI i bieżącego śledzenia rekomendacji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat Phinance usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego

Podcast – komentarz rynkowy

Zapraszamy do odsłuchania podcastu w którym Marcin Lau Główny analityk Phinance S.A., będzie podsumowywał kluczowe zmiany w ramach grup instrumentów finansowych, w które inwestowane są aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych dostępnej w ramach oferty Phinance.

Komentarz rynkowy

Panorama rynku

Okres analizy
stan na koniec marca 2024
Stan na koniec lutego 2024
Stan na koniec stycznia 2024
Stan na koniec grudnia 2023
Stan na koniec listopada 2023
Stan na koniec października 2023
Stan na koniec września 2023
Stan na koniec sierpnia 2023
Stan na koniec lipca 2023
Stan na koniec czerwca 2023

Wskaźniki makro

Poziom Stóp Procentowych
6,00 – stopa referencyjna
6,75 – stopa referencyjna
6,75 – stopa referencyjna
6,75 – stopa referencyjna
Dynamika Produkt Krajowy Brutto (PKB)
-0,5 rok do roku (dana za IIQ)
Inflacja
8,2%
10,1%
10,8%
11,5%
Wskaźniki zatrudnienia
58,2% (79,9% osób w wieku produkcyjnym)
Stopa bezrobocia wg GUS
5,0%
5,0%
5,0%
Sprzedaż detaliczna
Wzrost o 2,8% w stosunki do lipca
Wzrost o 1,19% w stosunki do czerwca
Wzrost o 0,9% w stosunki do maja

Rynek funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów netto FIO/SFIO/FIZ
338,9 mld zł
332,2 mld zł
325,6 mld zł
320,4 mld zł
314,9 mld zł
307,9 mld zł
303,7 mld zł
299,7 mld zł
299,3 mld zł
291,5 mld zł
Wartość aktywów netto FIZ
125,5 mld zł
124,6 mld zł
125,8 mld zł
125,6 mld zł
127,6 mld zł
128,1 mld zł
127,4 mld zł
124,0 mld zł
124,6 mld zł
123,4 mld zł
Wartość aktywów netto PPK (zdefiniowanej daty PPK)
21,4 mld zł
20,5 mld zł
19,4 mld zł
18,9 mld zł
17,8 mld zł
16,7 mld zł
15,7 mld zł
15,6 mld zł
15,6 mld zł
14,5 mld zł
Zmiana WAN* (Wynik Zarządzania)
2114,0 mln zł m/m
3507,3 mln zł m/m
352,2 mln zł m/m
5042 mln zł m/m
4426,4 mln zł m/m
2236,0 mln zł m/m
– 1671,9 mln zł m/m
– 1916,8 mln zł m/m
4 214 mln zł m/m
4 078 mln zł m/m
Zmiana WAN (wynik Sprzedaży netto)
4614,9 mln zł m/m
3069,1 mln zł m/m
4297 mln zł m/m
918 mln zł m/m
2473 mln zł m/m
1379,4 mln zł m/m
5 608,0 mln zł m/m
2 363,4 mln zł m/m
3 562 mln zł m/m
– 373,8 mln zł m/m

Wskaźniki GPW

WIG (w punktach)
82 745,58
81 944,56
77 416,31
78 459,91
74 264,07
71 582,26
65 397,43
68 431,46
72 268,53
67 283,22
WIG20 (w punktach)
2 436,05
2 418,10
2 279,86
2 342,99
2 215,75
2 149,73
1 915,60
2 027,38
2 193,56
2 060,38
mWIG40 (w punktach)
6 326,51
6 239,00
5 847,28
5 785,21
5 538,33
5 167,24
4 936,38
5 190,71
5 350,36
4 852,03
sWIG80 (w punktach)
24 256,95
23 868,33
22 916,62
22 904,40
21 494,58
20 849,91
20 674,08
21 004,73
21 948,78
21 701,30
WIG-ESG (w punktach)
13 764,00
13 593,74
12 745,35
12 976,70
12 307,49
11 792,70
10 659,09
11 202,75
11 854,17
10 987,80

Źródło: Opracowanie własne Phinance na podstawie: stat.gov.pl. gpw.pl, FundOnline
*Wartość Aktywów Netto

Informacja o FATCA

Co to jest FATCA?

FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) – to ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych przyjęta przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) w 2010 roku. Głównym jej założeniem jest zobowiązanie zagranicznych instytucji finansowych, do przekazania do USA danych o rachunkach finansowych, których właścicielami są podatnicy USA. FATCA została uchwalona w celu zapobieżenia unikania przez podatników amerykańskich obowiązku podatkowego w USA i ukrywania przez nich dochodów.

Kto jest podatnikiem USA?

Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
 2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
 3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
 4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
 • 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
 • 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
 • 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.
Osoba prawna:

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta podatkowego USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański z siedzibą w USA inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
 • fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker.
Dlaczego FATCA jako amerykańska ustawa obowiązuje również w Polsce?

Dnia 7 października 2014 r. Polska zawarła z USA umowę w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (tzw. IGA), na mocy której zobowiązała się do wprowadzenia regulacji służących wykonywaniu FATCA. W celu realizacji zobowiązań zawartych w IGA, polski parlament uchwalił w dniu 9 października 2015 r. ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712) (zwana dalej: ”Ustawą”). Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. i nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w polskich instytucjach finansowych przez podatników USA.

Nota prawna

Strona internetowa phinance.pl, prowadzona jest przez Phinance S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312494, o kapitale zakładowym 500 000 PLN w całości opłaconym, posiadającą nadany nr NIP: 7781402894 oraz nr REGON: 634382858 (Phinance).

Phinance prowadzi działalność pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa, w zakresie których Phinance posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi z tytułu jej prowadzenia. Z tytułu świadczonych usług Phinance nie przyjmuje żadnych wpłat pieniężnych od Klientów oraz nie dokonuje wypłat pieniężnych na ich rzecz.

Materiały dotyczące funduszy inwestycyjnych zamieszczone na stronie internetowej phinance.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Phinance rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych funduszy oraz tabeli opłat,

które są dostępne w siedzibach współpracujących towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz na ich stronach www, bądź za pośrednictwem Spółki.

Phinance nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony internetowej phinance.pl, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi użytkownik.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych do funduszy środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Phinance informuje zgodnie z przepisami o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl), a także Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)

Powiązane artykuły

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych – czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Zobacz również