Table Of Contents[ Show ]
 1. Produkty emerytalne (IKE, IKZE)
 2. Pożyczki inwestycyjne do Spółek realizujących projekty deweloperskie (w ramach Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej)
 3. Inwestycje w grunty
 4. Produkty o charakterze inwestycyjnym
 5. Udziały w spółkach celowych realizujących projekty deweloperskie
 6. Złoto, srebro oraz diamenty inwestycyjne
 7. Partnerzy
 8. PhiMarket
 9. Adekwatne inwestycje
 10. Pełna transakcyjność
 11. Samodzielność
 12. Monitoring inwestycji
 13. Dostęp do dokumentów
 14. Historia transakcji
 15. Panorama rynku
 16. Wskaźniki makro
 17. Rynek funduszy inwestycyjnych
 18. Wskaźniki GPW
 19. Informacje o kosztach i opłatach w funduszach
 20. Podstawy i definicje dotyczące rynku funduszowego
 21. Co to jest FATCA?
 22. Kto jest podatnikiem USA?
 23. Osoba prawna:
 24. Dlaczego FATCA jako amerykańska ustawa obowiązuje również w Polsce?
 25. Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID)
 26. Co to jest KID?
 27. Informacja o usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego
 28. Komentarze ekonomiczne
 29. Biuletyn TFI
 30. Dokumenty do pobrania
 31. Nota prawna
 32. OC najemcy – czy warto je wykupić?
 33. Phinance przypomina o bezpiecznych wakacjach! Ubezpieczenie to ważny element wakacyjnego wyjazdu!
 34. Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę?
 35. NNW szkolne –  kompendium wiedzy
 36. ABC ubezpieczeń majątkowych. Czy możesz spać spokojnie?
 37. Startuje nowa platforma do zakupu prostych ubezpieczeń Finli.pl należąca do Phinance S.A.
 38. Czy ubezpieczenia na życie działają w przypadku powikłań po szczepionce na COVID-19?
 39. Wysoka inflacja – czemu to duży problem dla gospodarki i co możemy zrobić, aby ratować domowe budżety?

Inwestycje kapitału

Inwestuj z głową…
i z Phinance!

W Phinance prowadzimy dla naszych klientów kompleksowe doradztwo finansowe. W każdym z naszych oddziałów spotkasz się z profesjonalnym podejściem naszych specjalistów bez względu na to, z jaką sprawą do nas przyjdziesz.

Nasz doradca ds. produktów inwestycyjnych zaproponuje Ci optymalne rozwiązania, które pozwolą Ci na zarządzanie kapitałem dostosowane do Twojego profilu inwestycyjnego.

Fundusze inwestycyjne otwarte dostępne za pośrednictwem doradców finansowych Phinance i platformy transakcyjnej market.phinace.pl
Produkty emerytalne (IKE, IKZE)
Pożyczki inwestycyjne do Spółek realizujących projekty deweloperskie (w ramach Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej)
Inwestycje w grunty
Produkty o charakterze inwestycyjnym
Udziały w spółkach celowych realizujących projekty deweloperskie
Złoto, srebro oraz diamenty inwestycyjne

Partnerzy

W Phinance współpracujemy obecnie z 20 partnerami z rynku finansowego działającymi w obszarze produktów inwestycyjnych, w tym z 11 TFI oraz 2 zakładami ubezpieczeń. Oferujemy wsparcie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym składającym się z funduszy inwestycyjnych otwartych w ramach usługi  nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Rozwiązania jakie Ci zaproponujemy zostaną poddane starannej analizie pod kątem wartości dla Ciebie i ryzyka, które się z nim wiążą. Zawsze wybieramy inwestycje finansowe na wybranym przez Ciebie poziomie ryzyka. Abyś zyskał pewność, informujemy, że Phinance:

 • posiada Zezwolenie KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • świadczy Usługę Nieodpłatnego Doradztwa Inwestycyjnego,
 • jest Agentem Firmy Inwestycyjnej Ipopema Securities S.A.

PhiMarket

PhiMarket to doskonałe narzędzie ułatwiające monitoring portfela inwestycyjnego, dedykowane dla klientów i doradców Phinance. Dzięki niemu zyskujesz narzędzie wspierające w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym: to rozwiązanie, które pozwala Ci w pełni wykorzystać potencjał oferty funduszy otwartych dostępnych w Phinance w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Platforma PhiMarket umożliwia Ci między innymi:

1
Adekwatne inwestycje

Możliwość wielokrotnego wykonania ankiety adekwatności i dopasowania do swojego profilu odpowiedniego rynku docelowego wraz ze wskazaniem pełnej listy funduszy, które są w danym rynku i tym samym są dla Ciebie adekwatne. Ułatwi to przygotowanie osobistego planu finansowego oraz swobodne pomnażanie kapitału.

2
Pełna transakcyjność

Natychmiastowy dostęp do swoich inwestycji kapitału w ramach rejestrów zwykłych oraz rejestrów IKE/IKZE, co oznacza pełną transakcyjność (nabycie, zamiana, umorzenie) oraz podgląd wartości aktywów (w tym także tych aktywów zgromadzonych w ramach IKE/IKZE). Umożliwi Tobie to efektywne zarządzanie aktywami.

3
Samodzielność

Zdalne otwarcie rejestrów zwykłych przez doradcę dla klienta, a więc zdecydowane zwiększenie zasięgu terytorialnego oferty Phinance. Samodzielne otwarcie IKE oraz IKZE.

4
Monitoring inwestycji

Dostęp do struktury swoich inwestycji w portfelu wg klasy aktywów i ponoszonego ryzyka, co pozwala Ci ocenić poziom ryzyka i pozwala na bezpieczne inwestycje finansowe.

5
Dostęp do dokumentów

Stały dostęp do historycznych stóp zwrotu oraz dokumentów funduszowych (KID, Prospekt Informacyjny).

6
Historia transakcji

Pełen podgląd historii transakcji oraz kalkulacji kosztów (opłata jednorazowa, opłaty bieżące, koszty transakcyjne, koszty dodatkowe).

Narzędzie to pozwoli na stały monitoring portfela inwestycyjnego i ułatwi Tobie zarządzanie kapitałem lub zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do skorzystania z platformy PhiMarket!

Panorama rynku

Stan na koniec sierpnia 2023
Stan na koniec lipca 2023
Stan na koniec czerwca 2023

Wskaźniki makro

Poziom Stóp Procentowych
6,75 – stopa referencyjna
6,75 – stopa referencyjna
6,75 – stopa referencyjna
Dynamika Produkt Krajowy Brutto (PKB)
-0,5 rok do roku (dana za IIQ)
Inflacja
10,1%
10,8%
11,5%
Wskaźniki zatrudnienia
58,2% (79,9% osób w wieku produkcyjnym)
Stopa bezrobocia wg GUS
5,0%
5,0%
5,0%
Sprzedaż detaliczna
Wzrost o 1,19% w stosunki do czerwca
Wzrost o 0,9% w stosunki do maja

Rynek funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów netto FIO/SFIO
299,3 mld zł
291,5 mld zł
Wartość aktywów netto FIZ
124,6 mld zł
123,4 mld zł
Wartość aktywów netto PPK
15,6 mld zł
14,5 mld zł
Zmiana WAN* (Wynik Zarządzania)
4 214 mln zł m/m
4 078 mln zł m/m
Zmiana WAN (Wynik Sprzedaży netto)
3 562 mln zł m/m
– 373,8 mln zł m/m

Wskaźniki GPW

WIG (w punktach)
68 431,46
72 268,53
67 283,22
WIG20 (w punktach)
2 027,38
2 193,56
2 060,38
mWIG40 (w punktach)
5 190,71
5 350,36
4 852,03
sWIG80 (w punktach)
21 004,73
21 948,78
21 701,30
WIG-ESG (w punktach)
11 202,75
11 854,17
10 987,80

Źródło: Opracowanie własne Phinance na podstawie: stat.gov.pl. gpw.pl, FundOnline
*Wartość Aktywów Netto

Informacja o FATCA

Co to jest FATCA?

FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) – to ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych przyjęta przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) w 2010 roku. Głównym jej założeniem jest zobowiązanie zagranicznych instytucji finansowych, do przekazania do USA danych o rachunkach finansowych, których właścicielami są podatnicy USA. FATCA została uchwalona w celu zapobieżenia unikania przez podatników amerykańskich obowiązku podatkowego w USA i ukrywania przez nich dochodów.

Kto jest podatnikiem USA?

Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
 2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
 3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
 4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
 • 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
 • 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
 • 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.
Osoba prawna:

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta podatkowego USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański z siedzibą w USA inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
 • fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker.
Dlaczego FATCA jako amerykańska ustawa obowiązuje również w Polsce?

Dnia 7 października 2014 r. Polska zawarła z USA umowę w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (tzw. IGA), na mocy której zobowiązała się do wprowadzenia regulacji służących wykonywaniu FATCA. W celu realizacji zobowiązań zawartych w IGA, polski parlament uchwalił w dniu 9 października 2015 r. ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712) (zwana dalej: ”Ustawą”). Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. i nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w polskich instytucjach finansowych przez podatników USA.

Informacja o KID

Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID)


Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID, na niniejszej stronie publikujemy informacje o lokalizacji dokumentów KID wymaganych dla instrumentów PRIIP.

Czym są instrumenty PRIIP?


Są to instrumenty, których cena (kwota do wypłaty przy wykupie) zależy od wartości referencyjnych (np. indeks giełdowy, kurs walutowy itp.) lub innych aktywów, których Inwestor bezpośrednio nie nabył. Są to np. instrumenty pochodne, certyfikaty funduszy zamkniętych, ETF-y itp.

Co to jest KID?

KID, czyli Key Information Document to krótki dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące konkretnego produktu inwestycyjnego i ubezpieczeniowego.

Obowiązek sporządzania KID wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu wzmocnienia ochrony inwestora. Unijny ustawodawca zwrócił uwagę, że produkty inwestycje są często skomplikowane i trudne do zrozumienia, szczególnie dla osób początkujących na rynku finansowym.

Dzięki KID każdy inwestor indywidualny ma lepiej poznać konkretny produkt i świadomie podjąć decyzję inwestycyjną. Idea KID jest więc prosta: ułatwić klientom zrozumienie istotnych cech danego produktu, umożliwić szybkie porównanie dwóch produktów ze sobą oraz pomóc ocenić ryzyko i koszty inwestycyjne.

KID ma ujednoliconą i ściśle określoną przez usługodawcę unijnego formę. Wszystko po to, aby ułatwić inwestorom porównywanie ze sobą konkretnych produktów inwestycyjnych. Nawet jeśli te należą do innych kategorii inwestycyjnych i mocno się od siebie różnią.

Informacje zawarte w KID muszą być dokładne, rzetelne i nie mogą wprowadzać klienta w błąd. Dokument ma stanowić odrębny element, wyraźnie oddzielony od materiałów marketingowych. Ważne, żeby był napisany konkretnym i zrozumiałym językiem. Jego objętość nie powinna przekraczać trzech stron A4.

Każdy dokument musi składać się z jednakowych elementów, które powinny występować w tej samej kolejności.

Dokument KID musi zawierać informacje:
 
 • identyfikacyjne i kontaktowe twórcy PRIIP,
 • na temat właściwego organu dla twórcy produktu,
 • co to jest za produkt,
 • jakie są ryzyka i możliwe korzyści,
 • co się stanie, gdy emitent będzie niewypłacalny,
 • jakie są koszty produktu,
 • jaki jest zalecany horyzont inwestycyjny i czy można wypłacić pieniądze wcześniej,
 • jak można złożyć reklamację,
 • dodatkowe (np. odesłanie do prospektu emisyjnego).

Inwestor po zapoznaniu się z takim dokumentem powinien wiedzieć, z czym ma do czynienia i jak będzie wyglądać zarządzanie kapitałem dostosowane do profilu inwestycyjnego.

Musi też rozumieć cechy danego produktu inwestycyjnego, który chce kupić.

Informacja o usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego

Klienci Phinance, oprócz szerokiej palety produktów inwestycyjnych, dostępu do platformy transakcyjnej PhiMarket, bezpośredniego wsparcia ze strony Doradców Phinance mogą także, skorzystać z usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego (UNDI). Usługa ta stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ponad 170 subfunduszy w ramach funduszy otwartych dostępnych w Phinance.

Czym jest UNDI

W ramach usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego (UNDI) Phinance z własnej inicjatywy opracowuje i przekazuje klientowi (w postaci elektronicznej, spełniającej wymóg trwałego nośnika informacji) rekomendację, przygotowaną w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, dotyczącą nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu w zakresie określonych jednostek uczestnictwa albo powstrzymania się od nabycia, zbycia lub innych zleceń dotyczących tych instrumentów finansowych.

Dostarczona klientom raz w miesiącu rekomendacja inwestycyjna wskazuje konkretne fundusze inwestycyjne spośród funduszy inwestycyjnych, odnośnie których Phinance posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. W ramach UNDI dostępnych jest pięć strategii inwestycyjnych – strategia konserwatywna, ostrożna, stabilna, dynamiczna i agresywna. Strategie wyznaczane są dla klientów w oparciu o przeprowadzone badanie odpowiedniości.

Każda rekomendacja inwestycyjna (niezależnie od strategii) zawiera następujący zestaw informacji:

 • Ocenę perspektyw klas aktywów (akcje, obligacje, waluty, surowce)
 • Ogólną strukturę portfela
 • Szczegółową strukturę portfela (selekcja funduszy otwartych)
 • Procentowy udział poszczególnych funduszy w portfelu (alokacja procentowa)
 • Historyczne wyniki strategii inwestycyjnej
 • Charakterystykę rekomendowanych funduszy w tym:
  – imię i nazwisko zarządzającego
  – deklarowany benchmark
  – minimalną pierwszą wpłatę
  – deklarowaną politykę
 • Historyczne zmiany w składzie Portfela

Usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego świadczona jest przez Phinance w sposób zależny, ponieważ opiera się na ograniczonej analizie jednostek uczestnictwa różnych funduszy oraz ogranicza się do jednostek uczestnictwa przez fundusze zarządzane przez podmioty, z którymi Phinance ma bliskie stosunki prawne lub gospodarcze, w tym stosunki umowne, na tyle bliskie, że stwarzają ryzyko naruszenia podstaw niezależności świadczonego doradztwa inwestycyjnego.

W ramach UNDI Phinance zapewnia klientowi okresową ocenę odpowiedniości instrumentów finansowych rekomendowanych klientowi.

 

Na jakiej podstawie dobierana jest adekwatna strategia inwestycyjna

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, Phinance uzyskuje od klienta informacje niezbędne do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu tej usługi rekomendowane nabycie, zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu albo powstrzymanie się od nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu:
1) realizuje cele inwestycyjne klienta;
2) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne klienta;
3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie przez klienta i dokonanie oceny związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez tego klienta wiedzę i doświadczenie;
4) uwzględnia sytuację finansową klienta.

Ustalenie powyższych informacji następuje w oparciu o ankietę odpowiedniości wypełnianą przez klienta w formie elektronicznej na dedykowanej stronie internetowej. Na podstawie informacji udzielonych przez klienta w ankiecie klientowi zostaje przypisany Profil Inwestycyjny oraz zarekomendowana przypisana do tego Profilu Strategia Inwestycyjna. Klient ma możliwość zmiany zarekomendowanej przez Phinance Strategii inwestycyjnej na strategię o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Jak można uruchomić UNDI

Uruchomienie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego jest bardzo proste. Klient powinien zalogować się do swojego Panelu Klienta pod adresem: klient.phinance.pl i następnie wybrać w panelu głównym po prawej stronie aktywny link:

Wykonaj ankietę doradztwa inwestycyjnego

Wówczas klient zostaje bezpośrednio przekierowany do Ankiety, którą wykonuje samodzielnie. Na podstawie informacji przekazanych w Ankiecie określony zostaje profil inwestycyjny klienta oraz dobrana zostaje adekwatna strategia inwestycyjna.
Aktualna Strategia jest każdorazowo dostarczana na adres email klienta oraz dostępna jest dla klienta w Panelu klienta po przejściu do strony dedykowanej usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Jak zastosować w praktyce Strategię Inwestycyjną w ramach UNDI

Kluczowy element strategii inwestycyjnej odnosi się do wspomnianej już selekcji i alokacji funduszy. Klient chcąc naśladować rekomendacje dla siebie adekwatne, powinien odzwierciedlać swój skład portfela inwestycyjnego. Może to zrobić samodzielnie przez PhiMarket [market.phinance.pl] lub za pośrednictwem swojego doradcy Phinance.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z UNDI i bieżącego śledzenia rekomendacji inwestycyjnych.

Nota prawna

Phinance prowadzi działalność pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa, w zakresie których Phinance posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi z tytułu jej prowadzenia. Z tytułu świadczonych usług Phinance nie przyjmuje żadnych wpłat pieniężnych od Klientów oraz nie dokonuje wypłat pieniężnych na ich rzecz.

Materiały dotyczące funduszy inwestycyjnych zamieszczone na stronie internetowej phinance.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Phinance rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych

z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych funduszy oraz tabeli opłat, które są dostępne w siedzibach współpracujących towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz na ich stronach www, bądź za pośrednictwem Spółki.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych do funduszy środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Powiązane artykuły

OC najemcy – czy warto je wykupić?

Czym jest OC najemcy?Dlaczego warto rozważyć wykupienie OC najemcy?Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?Ile kosztuje OC najemcy?PodsumowanieUbezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, to polisa znana przede wszystkim kierowcom. Jednakże nie tylko oni mogą korzystać z  ochrony opierającej się na tek zasadzie. Osoby wynajmujące mieszkania czy domy również mogą zdecydować się na ubezpieczenie […]
Czytaj artykuł

Phinance przypomina o bezpiecznych wakacjach! Ubezpieczenie to ważny element wakacyjnego wyjazdu!

Wyjeżdżasz z biurem podróży? Sprawdź ochronę ubezpieczeniową!Nie przeceniaj EKUZ!Wakacje już się rozpoczęły, a wraz z nimi oprócz oczekiwanego odpoczynku, także typowe dla tego czasu kłopoty turystów. Ostatnie problemy klientów jednego z największych biur podróży przypominają, że każdy wakacyjny wyjazd niesie ze sobą pewne ryzyko. Warto je zminimalizować. Po dwóch latach pandemicznych […]
Czytaj artykuł

Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę?

Jakie pułapki czekają na kredytobiorców, których zobowiązano do skorzystania z ubezpieczenia na życie?Najczęstsze wyłączenia bezpośrednio z OWU ubezpieczenia na życie zawieranego przy kredyciePolisa tylko na 3 lataCzy warto korzystać z ubezpieczenia przypisanego nam do kredytu?Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę? Ubezpieczenia na życie […]
Czytaj artykuł

NNW szkolne –  kompendium wiedzy

Początek września to zwykle okres, kiedy wraca temat NNW dzieci, czyli ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które potocznie nazywamy ubezpieczeniem szkolnym. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, warto je obalić i poznać fakty. Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu NNW dziecka zanim je kupisz? Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie NNW dziecka, to spokojny sen rodzica i bezpieczny rok […]
Czytaj artykuł

ABC ubezpieczeń majątkowych. Czy możesz spać spokojnie?

​Świadomość PolakówKraj w liczbachW czym pomaga ubezpieczenie majątku?Co otrzymujemy wraz z ubezpieczeniem?​Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniach majątku?Ubezpieczenia majątkowe w PhinanceMinione lata udowodniły, że nieoczekiwany obrót zdarzeń – politycznych, rynkowych czy prywatnych, ma miejsce częściej niż moglibyśmy przypuszczać. Z rozwiązaniem przychodzą dopasowane rozwiązania finansowe. Co charakteryzuje ubezpieczenia majątku? Czy Twoja polisa […]
Czytaj artykuł

Startuje nowa platforma do zakupu prostych ubezpieczeń Finli.pl należąca do Phinance S.A.

Ubezpieczenia są trudne, nudne, a wybór skomplikowany? Udowadniamy, że może być inaczej! W marcu wystartowała nowa platforma, na której można kupić kilka rodzajów prostych ubezpieczeń w całości on line, bez wychodzenia z domu. Czytelny wybór, proste decyzje, szybka informacja zwrotna, zawsze 10% zniżki z kodem rabatowym i polisa przesyłana na e-mail. Tak właśnie działa Finli.pl […]
Czytaj artykuł

Czy ubezpieczenia na życie działają w przypadku powikłań po szczepionce na COVID-19?

Obawy są nieuzasadnioneSzczepienia nie są eksperymentem medycznymzczepionki na COVID-19, ciągle wywołują kontrowersje. W ostatnim czasie, na fali doniesień medialnych, pojawiło się wiele artykułów i informacji insynuujących, że ubezpieczenia na życie nie działają w przypadku zdarzeń związanych ze szczepionką na COVID – 19. Pojawiają się także sugestie, że zakresem nie są objęte […]
Czytaj artykuł

Wysoka inflacja – czemu to duży problem dla gospodarki i co możemy zrobić, aby ratować domowe budżety?

Kolejne inflacyjne odczyty nie napawają optymizmem, a nadchodząca zima i kryzys energetyczny, którego widmo majaczy na horyzoncie potwierdzają przypuszczenia o tym, że wysoka inflacja może zostać z nami na lata. Czy faktycznie jest to jednak taki problem? Czy jest szansa na ucieczkę od inflacji?Walka z inflacją – dlaczego wdraża się procedury […]
Czytaj artykuł

Zobacz również