TRZECI FILAR EMERYTALNY – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

27 maja 2022

Zagadnienia związane z emeryturą są szalenie ważne, a jednocześnie dla wielu z nas trudne. Nie warto jednak zasłaniać się niewiedzą, jest to sprawa zbyt istotna i warta poznania! W pierwszej części naszego cyklu wiedzy o emeryturze wyjaśniliśmy najistotniejsze pojęcia. Dziś zajmiemy się III filarem emerytalnym.

Wiele osób sądzi, że prywatne rozwiązania emerytalne, to po prostu marketing firm, które je oferują. W rzeczywistości, jest dokładnie odwrotnie. Niedocenianie kwestii związanych z zabezpieczeniem swojej starości to poważny i bardzo niebezpieczny błąd. Dlaczego?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na problem zmian demograficznych w naszym kraju oraz brak perspektyw na poprawę w najbliższych dwóch pokoleniach. 

Dzieci rodzi się za mało, aby zapewnić choćby prostą zastępowalność pokoleń. Warto wspomnieć, że współczynnik dzietności jeszcze w latach 60. wynosił blisko 3 i od tamtego czasu systematycznie spadał. O braku zastępowalności pokoleń mówimy od 1989 roku, a więc już ponad 30 lat! Aktualny wskaźnik dzietności wynosi zaledwie 1,3 – 1,4 i małe są szanse na to, aby wzrósł on do poziomu 2 w ciągu najbliższych 20-30 lat. 

Dlaczego musisz dziś pomyśleć o III filarze? 

Dzisiejsi 30- latkowie już wiedzą, że ich emerytura będzie bardzo małą częścią wynagrodzenia, które otrzymywali przez życie zawodowe. Emerytura, na którą możemy liczyć, nie wystarczy na godne życie w okresie po zakończeniu kariery zawodowej. Jeśli dziś zarabiamy 5000 zł – nasza emerytura wyniesie zaledwie około 2000 zł. Łatwo sobie wyobrazić, że trudno będzie się z niej utrzymać. 

Dobrze dobrane rozwiązanie III filarowe potrafi nie tylko zaspokoić potrzebę oszczędzania na emeryturę, ale jednocześnie spełnić bardzo ważną funkcję chociażby przy planowaniu przekazania majątku najbliższym w razie naszej śmierci. 

Produkty ogólnie określane mianem III filarowych są coraz bardziej rozbudowane i posiadają coraz więcej zalet. 

W ramach oszczędzania na emeryturę możemy jednocześnie zabezpieczyć naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci, odroczyć podatek lub nawet go zniwelować, przekazać pieniądze naszym bliskim bez rozpraw sądowych i spraw spadkowych. 

Oszczędności emerytalne możemy oprzeć o rozwiązanie gwarantowane lub rozwiązania, które pozwalają zarabiać na różnych rynkach światowych, konkretnych gałęziach przemysłu. 

Dla osób, które mają gotowość zaangażowania się w poszukiwanie  większego oczekiwanego zysku, dostępne są produkty, dzięki którym mogą samodzielnie wybierać sposób inwestowania, walutę czy ryzyko, które są skłonne ponieść. 

Dziś  w produktach III filarowych miliony Polaków oszczędza pieniądze na swoją przyszłość emerytalną, bo tylko prywatne zabezpieczenie daje gwarancję uniezależnienie się od przyszłej sytuacji politycznej, która jest dla nas niepewna dziś, a co dopiero za 30 lat, kiedy przejdziemy na emeryturę.

IKE – o co chodzi?!

O III filarze nie sposób mówić bez wyjaśnienia pojęć. Zacznijmy od IKE, czyli indywidualnego konta emerytalnego. IKE jest rozwiązaniem wspierającym gromadzenie kapitału na emeryturę. Jest to składowa trzeciego filaru. 

Może występować pod różnymi postaciami może to być konto oszczędnościowe, rachunek maklerski, fundusz inwestycyjny, polisa ubezpieczeniowa z funduszami inwestycyjnymi czy wreszcie odrębny produkt powszechnych towarzystw emerytalnych. 

Dobór konkretnego produktu w ramach IKE powinien być skorelowany z naszymi potrzebami, podejściem do ryzyka oraz liczbą lat, która pozostała nam do emerytury.

Co poza samym gromadzeniem i pomnażaniem kapitału jest największym plusem IKE? 

Zdecydowanie brak podatku od zysków kapitałowych na koniec okresu oszczędzania. 

Z chwilą, kiedy dokonaliśmy co najmniej pięciu pełnych lat wpłat, w momencie wypłaty nie zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych, który aktualnie wynosi aż 19%. 

Istnieje natomiast ustawowe ograniczenie kwoty jaką możemy co roku wpłacić na IKE, limity jednak są stosunkowo wysokie  i w 2021 roku limit wynosił 15777 zł, w roku bieżącym jest to już 17766 zł. 

O czym pamiętać w kontekście IKE? 

Indywidualne konto emerytalne  to konto, którego nie można dzielić ze współmałżonkiem. Każdy z nas może mieć tylko jedno takie konto. 

Istotne są także kwestie związane z dziedziczeniem: środki zgromadzone na takim koncie podlegają dziedziczeniu -  w przeciwieństwie do środków, które odprowadzamy do ZUS. 

Jeżeli chcemy skorzystać z przysługującej nam korzyści podatkowej musimy poczekać do ukończenia 60 lat lub 55, jeżeli nabyliśmy świadczenie emerytalne wcześniej. 

Ważnym warunkiem jest to, aby dokonać jakiejkolwiek wpłaty w dowolnych pięciu latach kalendarzowych. Ustawa nie narzuca nam minimalnej kwoty, którą musimy wpłacać, dlatego można dokonywać wpłat poniżej określonego w ustawie limitu. Również 5 lat kalendarzowych nie musi następować po sobie. 

Przykład: 

Pan Kowalski otworzył otwarty rachunek IKE 15 lat temu. Na ten rachunek dokonał pięciu wpłat w kwocie 2000 zł w pierwszym roku, potem w 3, 5,11, 14 i 15. Łącznie wpłacił 12000 zł jednocześnie spełniając warunek 5 lat wpłat. Teraz wystarczy, że poczeka do 60 roku życia, aby wypłacić pieniądze oraz zyski bez podatku od dochodów kapitałowych. 

Jeżeli pieniądze były potrzebne wcześniej istnieje możliwość ich wypłaty jednak wypłacane, będą opodatkowane standardowo. 

IKZE

Podobnie jak IKE, IKZE może przyjąć formę rachunku maklerskiego, funduszu inwestycyjnego, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi, konta oszczędnościowego.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego umożliwia uzyskanie wyższej ulgi podatkowej niż indywidualne konto emerytalne. Największą zaletą IKZE jest możliwość odliczenia wartości wpłat od podstawy opodatkowania PIT w każdym roku, kiedy dokonaliśmy wpłaty. 

Warto pamiętać, że aby skorzystać w pełni z ulg podatkowych, należy dokonywać wpłat na rachunek IKZE minimum przez 5 lat kalendarzowych oraz wypłacić pieniądze po ukończeniu 65 roku życia.

W momencie wypłaty środki są objęte zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. 

W przypadku wcześniejszej wypłaty przed ukończeniem 65 roku życia całą kwotę jaką wypłacisz z IKZE należy doliczyć do dochodu objętego PIT w rozliczeniu rocznym w którym zlikwidowane zostało IKZE.

Dużym plusem obydwu rozwiązań jest fakt, że pieniądze są wyłączone z masy spadkowej, jeśli wskażemy osoby uposażone w umowie. 

Jednocześnie w przypadku spadkobierców  istotne jest, że nie płacą oni podatku od spadków i darowizn ani podatku od dochodów kapitałowych.

Przykład:

Pan Marek zdecydował się na odkładanie pieniędzy w postaci IKE oraz IKZE

IKE

Od osiągnięcia 30 roku życia, aż do 60, odkłada cały limit roczny przewidziane w roku 2022 czyli 17766 zł rocznie.  Łącznie wpłaci 532 980 zł

Przy założeniu czterech procent zysku rocznie, przewidywany zysk na koniec okresu oszczędzania wyniesie około 503 281 zł. 

Łączne środki zgromadzone na emeryturę w IKE to 1 036 281 zł. W tym zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych których pan Marek nie zapłacił w wysokości 95 623 zł. 

IKZE

Analogicznie do powyższego rozwiązania, pan Marek od 30 roku życia odkłada w IKZE maksymalną kwotę określoną tegorocznym limitem, czyli  7106 zł co roku przez 35 lat.

Suma wpłat  wyniesie: 248 724 zł. Przy założeniu 4% zysku rocznie, przewidywany zysk to 295 614 zł. Kapitał zgromadzony na IKZE wynosi 544 338 zł. 

Przy założeniu dochodu na poziomie 12000 zł rocznie, sumaryczna oszczędność na zmniejszeniu podatku dochodowego przez 35 lat to 79 590 zł. 

W przypadku jednorazowej wypłaty i zryczałtowanego podatku 10%, suma kwoty jaką otrzyma pan Marek to 489 904,43 zł 

Rady naszego Doradcy Finansowego -  jak zadbać o emeryturę w ramach III filaru? 

Patrząc na rozwiązania emerytalne, warto zaopatrzyć się w jak największą ich liczbę, dywersyfikując korzyści jakie możemy osiągnąć – mówi Grzegorz Michalski Dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych z Phinance.  

Trudno tu mówić o zbyt dużej zapobiegliwości. Różne produkty mają różne przewagi kluczowe i najlepiej je łączyć. 

Ze względu na różne możliwości, należy rozważyć przede wszystkim to jaki kapitał potrzebujemy zebrać.  Wynika to z naszych potrzeb oraz stylu życia i warto to zawczasu policzyć z Doradcą finansowym – dodaje Grzegorz Michalski. 

Posiadając taką wiedzę oraz konfrontując ją z naszymi możliwościami finansowymi, można  dobrać produkty, które będą nam odpowiadały najbardziej. Powszechnie wiadomo, że im wyższa składka, tym większe oszczędności emerytalne zgromadzimy w przyszłości na godziwą jesień życia. 

Należy wziąć pod uwagę naszą chęć lub awersję do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 

Istnieją rozwiązania, które w sposób bezpieczny pozwalają gromadzić kapitał, takie które niosą ze sobą umiarkowane oraz wysokie ryzyko inwestycyjne. 

Przy mnogości rozwiązań oraz pomysłów warto poświęcić dwie godziny na spotkanie z Doradcą finansowym, który wesprze w wyborze odpowiedniego wariantu i przedstawi szczegółowe wyliczenia. 

Pamiętaj! Z pewnością nie jest za wcześnie, aby pomyśleć o emeryturze! 

Więcej o IKE IKZE znajdziesz na naszej stronie! Zapraszamy!

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również