Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Polisa na życie
31 października 2023

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u ich polisy na życie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem, kredytodawca nie ma prawa odmówić przyznania kredytu, jeśli wnioskodawca nie wykupi u niego dodatkowego produktu.

Ubezpieczanie można zawrzeć w dowolnym towarzystwie, pod warunkami, że jego wartość będzie co najmniej w wysokości kredytu hipotecznego oraz zostanie dokonana cesja na bank. Co oznacza, że w przypadku zgonu kredytobiorcy bank dostanie świadczenie do wysokości wartości niespłaconego kredytu, a dopiero reszta zostanie wypłacona rodzinie.

Oferowane przy kredycie hipotecznym ubezpieczenie na życie ma zwykle formę polisy grupowej, skierowanej do wszystkich klientów banku. Warto pamiętać, że umowy są tak skonstruowane, aby dopasować polisy do potrzeb banków, a nie indywidualnych osób.

Ubezpieczenia grupowe często mają bardzo wąski zakres odpowiedzialności. Przykładowo:

 • ograniczenie zakresu zgonu tylko do zdarzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • ograniczenie zakresu inwalidztwa do zdarzeń, których skutkiem jest brak zdolności do samodzielnej egzystencji.

Dlatego przed podpisaniem należy zapoznać się dokładnie z zakresem ochrony oraz OWU, a w szczególności paragraf z wykluczeniami.

Co to są wyłączenia w ubezpieczeniach?

Wyłączenia w ubezpieczeniach na życie to zdarzenia, w przypadku zaistnienia których, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia są wyszczególnione w OWU.

Ich celami są: ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego przed roszczeniami wynikającymi z działań o wysokim ryzyku, zabezpieczenie przed oszustwami i wyłudzeniami oraz utrzymanie przystępnych cenowo składek.

W przypadku ubezpieczenia do kredytu hipotecznego przykładowym wyłączeniami odpowiedzialności są:

 • doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek podejmowania się działań ryzykownych lub świadomego działania na własną szkodę – np. kierowanie pojazdem bez uprawnień albo pod wpływem narkotyków;
 • przebywanie w czasie trwania polisy na terenie kraju, w którym toczy się wojna;
 • zgon albo uszczerbek na zdrowiu wskutek uprawiania niebezpiecznych, albo ekstremalnych sportów (np. sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie przy użyciu akwalungu, speleologia, skoki na linie, skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty balonem lub sterowcem, sporty walki);
 • jeżeli zgon nastąpi bezpośrednio w wyniku następstw i konsekwencji chorób, które przed dniem rozpoczęcia ochrony zostały zdiagnozowane przez lekarza;
 • gdy śmierć nastąpi w wyniku choroby lub uszczerbku na zdrowiu, o których ubezpieczony wiedział lub powinien wiedzieć przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową;
 • samobójstwo ubezpieczonego popełnione w okresie dwóch lat od obowiązywania polisy.

Warto wiedzieć, że im tańsza polisa, tym prawdopodobnie więcej jest wykluczeń. Dzieje się tak, ponieważ zmniejsza się ryzyko ubezpieczyciela. Co więcej, przy zawieraniu polisy grupowej, często ubezpieczony nie wypełnia ankiety zdrowia, albo jest ona nierozbudowana i nikt nie przystępuje do badań. Co potem może rodzić problem z wypłatą świadczenia w sytuacji spornej.

Przykładowe wyłączenia w ubezpieczeniach grupowych oferowanych przez wybrane TU

PZU Życie SA

Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła m.in.:

 • gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a pozostawało to w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczonego;
 • w następstwie chorób istniejących.

Societe General dla klientów Euro Bank

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka śmierci nie obejmuje konsekwencji i skutków następujących zdarzeń:

 • choroby, która została zdiagnozowana lub była leczona w okresie 5 lat przed rozpoczęciem obowiązywania ubezpieczenia;
 • nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed rozpoczęciem ochrony oraz który był przyczyną zgonu w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia;
 • jakiejkolwiek choroby spowodowanej przez wirus HIV lub AIDS.

AXA dla klientów mBanku

W przypadku śmierci Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli zgon był skutkiem:

 • samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności ubezpieczonego;
 • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Nationale dla klientów ING Bank Śląski

Nationale-Nederlanden nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego została spowodowana lub zaszła w następstwie:

 • udziału w misjach o charakterze militarnym lub stabilizacyjnym;
 • bezpośredniego wykonywania pracy fizycznej w przemyśle chemicznym, wydobywczym, zbrojeniowym, energetycznym, gazowym lub drzewnym;
 • bezpośredniego wykonywania pracy strażaka, ochroniarza (w tym funkcjonariusza publicznego) z bronią, pracownika służb ratunkowych, pracownika straży granicznej, policjanta, żołnierza zawodowego, sapera, pirotechnika, pracy związanej z narażeniem na oddziaływanie substancji chemicznych, materiałów toksycznych, radioaktywnych, rakotwórczych, wybuchowych;
 • bezpośredniego wykonywania pracy kaskadera, akrobaty, artysty cyrkowego, nurka, marynarza lub rybaka dalekomorskiego;
 • choroby rozpoznanej lub choroby, której objawy wystąpiły, były diagnozowane lub leczone w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia ochrony.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Ubezpieczenia grupowe są odnawiane co roku. Zatem za każdym razem bank może wymienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli w tym czasie zmieni się nasz stan zdrowia, to może się okazać, że albo ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, albo nas nie ubezpieczy.

Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać obie polisy na życie. Grupową – aby uzyskać korzystniejsze warunki kredytowe oraz osobistą, która będzie solidnie zabezpieczała naszą rodzinę. Oczywiście wtedy trzeba opłacać dwie składki, jednak niewymierną korzyścią jest wybranie takiego ubezpieczenia, które ma najszerszy zakres i odpowiada naszemu stylowi życia.

Masz pytania, potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się ze mną!

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również