Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Polisa na życie
31 października 2023

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u ich polisy na życie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem, kredytodawca nie ma prawa odmówić przyznania kredytu, jeśli wnioskodawca nie wykupi u niego dodatkowego produktu.

Ubezpieczanie można zawrzeć w dowolnym towarzystwie, pod warunkami, że jego wartość będzie co najmniej w wysokości kredytu hipotecznego oraz zostanie dokonana cesja na bank. Co oznacza, że w przypadku zgonu kredytobiorcy bank dostanie świadczenie do wysokości wartości niespłaconego kredytu, a dopiero reszta zostanie wypłacona rodzinie.

Oferowane przy kredycie hipotecznym ubezpieczenie na życie ma zwykle formę polisy grupowej, skierowanej do wszystkich klientów banku. Warto pamiętać, że umowy są tak skonstruowane, aby dopasować polisy do potrzeb banków, a nie indywidualnych osób.

Ubezpieczenia grupowe często mają bardzo wąski zakres odpowiedzialności. Przykładowo:

 • ograniczenie zakresu zgonu tylko do zdarzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • ograniczenie zakresu inwalidztwa do zdarzeń, których skutkiem jest brak zdolności do samodzielnej egzystencji.

Dlatego przed podpisaniem należy zapoznać się dokładnie z zakresem ochrony oraz OWU, a w szczególności paragraf z wykluczeniami.

Co to są wyłączenia w ubezpieczeniach?

Wyłączenia w ubezpieczeniach na życie to zdarzenia, w przypadku zaistnienia których, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia są wyszczególnione w OWU.

Ich celami są: ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego przed roszczeniami wynikającymi z działań o wysokim ryzyku, zabezpieczenie przed oszustwami i wyłudzeniami oraz utrzymanie przystępnych cenowo składek.

W przypadku ubezpieczenia do kredytu hipotecznego przykładowym wyłączeniami odpowiedzialności są:

 • doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek podejmowania się działań ryzykownych lub świadomego działania na własną szkodę – np. kierowanie pojazdem bez uprawnień albo pod wpływem narkotyków;
 • przebywanie w czasie trwania polisy na terenie kraju, w którym toczy się wojna;
 • zgon albo uszczerbek na zdrowiu wskutek uprawiania niebezpiecznych, albo ekstremalnych sportów (np. sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie przy użyciu akwalungu, speleologia, skoki na linie, skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty balonem lub sterowcem, sporty walki);
 • jeżeli zgon nastąpi bezpośrednio w wyniku następstw i konsekwencji chorób, które przed dniem rozpoczęcia ochrony zostały zdiagnozowane przez lekarza;
 • gdy śmierć nastąpi w wyniku choroby lub uszczerbku na zdrowiu, o których ubezpieczony wiedział lub powinien wiedzieć przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową;
 • samobójstwo ubezpieczonego popełnione w okresie dwóch lat od obowiązywania polisy.

Warto wiedzieć, że im tańsza polisa, tym prawdopodobnie więcej jest wykluczeń. Dzieje się tak, ponieważ zmniejsza się ryzyko ubezpieczyciela. Co więcej, przy zawieraniu polisy grupowej, często ubezpieczony nie wypełnia ankiety zdrowia, albo jest ona nierozbudowana i nikt nie przystępuje do badań. Co potem może rodzić problem z wypłatą świadczenia w sytuacji spornej.

Przykładowe wyłączenia w ubezpieczeniach grupowych oferowanych przez wybrane TU

PZU Życie SA

Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła m.in.:

 • gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a pozostawało to w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczonego;
 • w następstwie chorób istniejących.

Societe General dla klientów Euro Bank

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka śmierci nie obejmuje konsekwencji i skutków następujących zdarzeń:

 • choroby, która została zdiagnozowana lub była leczona w okresie 5 lat przed rozpoczęciem obowiązywania ubezpieczenia;
 • nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed rozpoczęciem ochrony oraz który był przyczyną zgonu w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia;
 • jakiejkolwiek choroby spowodowanej przez wirus HIV lub AIDS.

AXA dla klientów mBanku

W przypadku śmierci Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli zgon był skutkiem:

 • samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności ubezpieczonego;
 • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Nationale dla klientów ING Bank Śląski

Nationale-Nederlanden nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego została spowodowana lub zaszła w następstwie:

 • udziału w misjach o charakterze militarnym lub stabilizacyjnym;
 • bezpośredniego wykonywania pracy fizycznej w przemyśle chemicznym, wydobywczym, zbrojeniowym, energetycznym, gazowym lub drzewnym;
 • bezpośredniego wykonywania pracy strażaka, ochroniarza (w tym funkcjonariusza publicznego) z bronią, pracownika służb ratunkowych, pracownika straży granicznej, policjanta, żołnierza zawodowego, sapera, pirotechnika, pracy związanej z narażeniem na oddziaływanie substancji chemicznych, materiałów toksycznych, radioaktywnych, rakotwórczych, wybuchowych;
 • bezpośredniego wykonywania pracy kaskadera, akrobaty, artysty cyrkowego, nurka, marynarza lub rybaka dalekomorskiego;
 • choroby rozpoznanej lub choroby, której objawy wystąpiły, były diagnozowane lub leczone w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia ochrony.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Ubezpieczenia grupowe są odnawiane co roku. Zatem za każdym razem bank może wymienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli w tym czasie zmieni się nasz stan zdrowia, to może się okazać, że albo ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, albo nas nie ubezpieczy.

Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać obie polisy na życie. Grupową – aby uzyskać korzystniejsze warunki kredytowe oraz osobistą, która będzie solidnie zabezpieczała naszą rodzinę. Oczywiście wtedy trzeba opłacać dwie składki, jednak niewymierną korzyścią jest wybranie takiego ubezpieczenia, które ma najszerszy zakres i odpowiada naszemu stylowi życia.

Masz pytania, potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się ze mną!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również