poniedziałek, 9 maja 2016

ZASADY DOTYCZĄCE TRYBU WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W PHINANCE S.A.


Phinance – Phinance S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań;

 1. Definicje

Phinance – Phinance S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań;

Reklamacja – każde wystąpienie klienta kierowania do Phinance, odnosząca się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Phinance lub wykonywanej przez Phinance działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub wykonywania obowiązków agenta firmy inwestycyjnej;

Klient – każdy podmiot składający lub zamierzając złożyć reklamację, będący osobą fizyczną lub prawną, który korzysta lub korzystał z usług Phinance albo któremu zaproponowano korzystania z usług Phinance lub był odbiorą oferty marketingowej Phinance;

Towarzystwo Ubezpieczeniowe [TU] – podmiot, współpracujący z Phinance na podstawie umowy agencyjnej, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

 

 1. Zasady wnoszenia Reklamacji
 1. Phinance określa następujące sposoby złożenia Reklamacji:
 1. pisemnie, na adres: ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań;
 2. telefonicznie, pod numerem telefonu: 0800 110 100 lub 061 663 99 39;
 3. w formie elektronicznej, na adres klient@phinance.pl (zgłoszenia od Klientów);
 4. w formie elektronicznej, na adres reklamacje@phinance.pl (zgłoszenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych);
 1. W celu sprawnego przeprowadzania procesu rozpatrzenia Reklamacji Klient wraz ze Reklamacją powinien dostarczyć Phinance następujące dane: imię nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania.
 2. Reklamacja nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta składającego Reklamacje pozostawiana jest bez rozpoznania.
 3. Jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na Reklamację drogą elektroniczną, powinna wskazać w tym celu adres e-mail i złożyć wniosek o przesłanie odpowiedzi na Reklamację na wskazany adres e-mail.
 4. Na żądanie Klienta Phinance potwierdza fakt złożenia Reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem.
 5. Klient może złożyć Reklamację przez pełnomocnika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.
 6. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rzetelne rozpatrzenie.

 

 1. Zasady rozpatrywania Reklamacji
 1. Odpowiedzi na Reklamacje udzielane są w formie pisemne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Powiadomienie o rozpatrzeniu Reklamacji wraz z odpowiedzią na Reklamację dostarczane jest Klientowi pocztą na wskazany adres zamieszkania albo, na wniosek Klienta, na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail.
 3. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 1) powyżej Phinance informuje Klienta o:
 1. przyczynach braku udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji
 2. okolicznościach, które muszą zostać wyjaśnione w celu udzielenia odpowiedzi
 3. przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji
 1. W przypadku nieuwzględnienia żądań Klienta podniesionych w Reklamacji Klient ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

 


czytaj także