czwartek, 10 grudnia 2020

Czy warto przenieść oszczędności na IKE i IKZE?


Niskie stopy procentowe w połączeniu z inflacją skłaniają posiadaczy oszczędności do rozważań gdzie najlepiej przenieść swoje oszczędności. Przy większych kwotach inwestowanych na dłużej liczy się każda dziesiąta część procenta. Ważne są również kwestie bezpieczeństwa oraz dziedziczenia. Konta emerytalne IKE i IKZE to rozwiązanie ustawowe dające szereg dodatkowych korzyści dla oszczędzających z myślą o przyszłości.

Na początek warto wyjaśnić kilka skrótów. 

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne.

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Oba konta służą do długoterminowego oszczędzania i dają ulgi podatkowe, ale różni je kilka ważnych cech.

 

Rodzaj ulg podatkowych

Zyski wypracowane przez oszczędności zarówno na IKE jak i na IKZE zwolnione są od podatku od zysków kapitałowych  tzw. Podatku Belki.

Dodatkowo wpłaty na IKZE można w kolejnych latach odliczać od dochodu, co daje możliwość zaoszczędzenia na podatku PIT. Jest to szczególnie korzystne dla osób najlepiej zarabiających, które „wpadają” w najwyższy próg podatkowy.

 

Limity wpłat

Jeśli po przeczytaniu powyższej informacji ktoś miałby ochotę wpłacić dużą kwotę na IKZE, aby nie płacić podatku za ten rok, to niestety nie będzie to możliwe.

W każdym roku kalendarzowym publikowany jest aktualny limit wpłat wynoszący 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. 

Dla IKE limit ten wynosi 300% średniego prognozowanego wynagrodzenia.

Na przykład na 2020 rok limity te wynoszą: 6 272,40 zł i 15 681 zł dla IKE. 

 

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Z  IKZE  trzeba spełnić w tym celu 2 warunki: ukończyć 65 lat, a wcześniej wpłacać chociażby minimalną kwotę (niekoniecznie cały limit) przez 5 dowolnych lat kalendarzowych. Po spełnieniu tych warunków uiszczamy tylko ryczałtowy podatek w wysokości 10%.

Z IKE można wypłacić po ukończeniu 60 lat (lub 55 przy wcześniejszej emeryturze). Znów tu zasada 5 lat kalendarzowych lub wpłacenie minimum 50% kwoty oszczędności na co najmniej  5 lat przed datą wypłaty. 

 

Wcześniejsza wypłata

Z IKE można wypłacić przed terminem dowolną część pieniędzy. W IKZE obowiązuje zasada „wszystko albo nic”.

Przy IKE nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami, trzeba jedynie odprowadzić podatek od dochodów kapitałowych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na IKE wcześniej zostały przeniesione pieniądze z Pracowniczego Programu Emerytalnego. Takie oszczędności trzeba będzie pomniejszyć o rozliczenie z ZUS (do 30%).

Jeśli wypłacamy oszczędności z IKZE, to w danym roku musimy doliczyć całą wypłaconą kwotę do dochodu za dany rok i opłacić podatek dochodowy.

 

Dziedziczenie

Pieniądze zgromadzone na obu kontach są dziedziczone. Różne  są  jednak zasady dziedziczenia.

Środki zgromadzone na koncie IKE są dziedziczone w całości, bez podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące pieniądze z IKE mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić (również bez podatku).

Oszczędności zgromadzone na koncie IKZE też dziedziczy się w całości, bez konieczności podatku od spadków i darowizn. Trzeba będzie jednak zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, chyba że odziedziczone na IKZE pieniądze przeniesiemy na własne konto w III filarze.

 

Jeśli zastanawiasz się nad otwarciem konta IKE lub IKZE, to warto zrobić to jak najszybciej, żeby wykorzystać tegoroczny limit. Pierwsza minimalna kwota wpłaty  to tylko 100zł. Nie trzeba też  deklarować regularnych wpłat. Zasada jest prosta – oszczędzasz tyle ile chcesz (do wysokości rocznego limitu). Można wszystko załatwić jednym przelewem, wybrać stałe miesięczne wpłaty, albo wpłacać wtedy, kiedy na koncie w banku pojawią się nadwyżki lub uda się zarobić więcej niż zwykle.

Im wcześniej tym lepiej, bo odłożone pieniądze będą dłużej pracować na nasze przyszłe zyski.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. Ulga podatkowa w wysokości 2007,17 zł przysługuje przy progu 32%.


czytaj także