wtorek, 9 lutego 2016

Biuletyn informacyjny - luty 2016


Zapraszamy do lektury najnowszych biuletynów informacyjnych oraz Komentarza DM Alfa.

WSKAZÓWKI DO KORZYSTANIA Z BIULETYNKU INWESTYCYJNEGO


Poniżej zamieszczamy informacje, które stanowią wyjaśnienia do Biuletynu Inwestycyjnego. Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na końcu publikacji.

KOMENTARZ DO SYTUACJI RYNKOWEJ.
Zawiera informacje dotyczące sytuacji gospodarczej wraz z kluczowymi danymi makroekonomicznymi, takimi jak: PKB, inflacja, produkcja przemysłowa, dane z rynku pracy czy sprzedaż detaliczna. Stanowią one punkt wyjścia do oceny otoczenia gospodarczego, które ma kluczowy wpływ na sytuacje na rynku kapitałowym.  Sytuacja na rynku rozpatrywana jest w podziale na główne klasy aktywów, tj. akcje, obligacje i surowce. W ramach danej klasy aktywów analizowane są aktualne wyceny wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmian notowań, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniego miesiąca.

PORTFELE MODELOWE
Na podstawie sytuacji gospodarczej oraz koniunktury na rynku kapitałowym Dom Maklerski Alfa przedstawia propozycję w zakresie konstrukcji portfeli modelowych. W skład portfeli wchodzą dostępne w ofercie rynkowej fundusze inwestycyjne, które podzielone są na niżej wymienione kategorie.

Fundusze akcji polskich.
Instrumenty inwestujące głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycji w akcje towarzyszy wysokie ryzyko inwestycyjne, które w efekcie skutkować może znacznymi wahaniami w zakresie wycen portfela inwestycyjnego. Podstawowe rodzaje ryzyk, jakie towarzyszą inwestycji na rynku akcji to:
- ryzyko rynkowe, które powoduje, iż cena akcji danej spółki zmienia się pod wpływem zmiany cen na całym rynku akcji , często bez związku z indywidualną sytuacją spółki;
- ryzyko emitenta, czyli czynniki mające wpływ na daną, konkretną spółkę, np. jej wyniki finansowe, zmiany w zarządzie czy zdarzenia losowe;
- ryzyko płynności, które polega na niemożności zbycia lub nabycia akcji bez niekorzystnego wpływu na jej cenę, na skutek braku lub niewystarczającej wielkości ofert kupna/sprzedaży akcji.
 - ryzyko zmienności, które wynika ze zmian cen akcji notowanych na giełdzie i które może mieć charakter gwałtowny, powodując istotne zmiany wartości portfela w krótkich okresach czasu;
- ryzyko branży, a więc zmiana perspektyw rozwoju całej branży, w której działa spółka, np. zmiany cen surowców wykorzystywanych w danej branży czy zmiany prawa regulującego jej działalność;
- ryzyko makroekonomiczne, związane z sytuacja gospodarczą kraju na terenie którego działalność prowadzi spółka;

Fundusze akcji zagranicznych.
Opierają swoją politykę inwestycyjną głównie o akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Oznacza to, iż inwestycje te obarczone są (obok ryzyka typowego dla funduszy akcji) dodatkowo ryzykiem walutowym. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy waluta, w której denominowana jest inwestycja różni się od waluty, którą posługuje się inwestor. W efekcie, na wynik inwestycyjny, obok notowań, wpływa również kurs walutowy.
Umocnienie się złotego względem waluty inwestycyjnej funduszu skutkuje wówczas spadkiem wartości rachunku inwestycyjnego wyrażonej w złotych. Oczywiście z odwrotnym skutkiem spotykamy się wówczas, gdy  dojdzie do osłabienia się kursu złotego względem waluty funduszu.
Część funduszy inwestycyjnych stosuje mechanizmy ograniczające wpływ zmian kursu walutowego na wycenę inwestycji. Fundusze te korzystają z hedgingu walutowego, który w znacznej mierze ogranicza wpływ ryzyka kursowego na rentowność wyrażoną w walucie, która posługuje się inwestor.
Fundusze bezpieczne
Za bezpieczne fundusze inwestycyjne uważa się fundusze inwestujące w skarbowe papiery dłużne i pieniężne, które denominowane są w PLN. Na rynku funduszy spotykamy się z różnym udziałem papierów skarbowych w portfelach ogółem.  Im większy udział tych pozycji inwestycyjnych w portfelu funduszu, tym większe bezpieczeństwo inwestycji.

ZESTAWIENIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Zestawienia funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zawierają fundusze inwestycyjne, które zostały pogrupowane zgodnie z klasyfikacją przyjętą i stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zestawienia zawierają poniższe rodzaje informacji.

1.    Stopa zwrotu funduszu.
Jest to podstawowa miara efektywności polityki inwestycyjnej funduszu. Wartość tą oblicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego i  wyraża w ujęciu procentowym. Stopa zwrotu obliczana jest osobno dla trzech okresów: 3, 12 i 36 miesięcy. Dzięki temu otrzymujemy informację, jaką rentowność posiadał fundusz w różnych okresach czasu, przez co zmniejszamy ryzyko wpływu pojedynczych wycen na dzień  badania rentowności.

2.    Wskaźniki ryzyka inwestycyjnego.
Są to miary zmienności oparte na założeniu, że ryzyko rośnie wraz ze wzrostem zmienności stopy zwrotu.

2.1.    Wskaźnik Sharpa.
Ocenia wysokość stopy zwrotu funduszu ponad stopę wolną od ryzyka w stosunku do poniesionego ryzyka, mierzonego odchyleniem standardowym dodatkowych stóp zwrotu w danym okresie. Wskaźnik Sharpa  służy  porównaniu różnych portfeli inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych. Fundusze o wyższej wartości współczynnika Sharpa uzyskują wyższe stopy zwrotu, przy takim samym poziomie ryzyka. Ujemna wartość wskaźnika oznacza, że fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą niż stopa zwrotu wolna od ryzyka. Za stopę zwrotu wolną od ryzyka przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych.

2.2.    Information Ratio.
Ocenia wysokość stopy zwrotu z funduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku w stosunku do poniesionego ryzyka, mierzonego odchyleniem standardowym dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi więc w tym przypadku nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku, który obejmuje grupę funduszy stosującą taką sama politykę inwestycyjną. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest polityka inwestycyjna funduszu. Ujemna wartość wskaźnika oznacza, iż fundusz uzyskał stopę zwrotu niższą niż stopa zwrotu z benchmarku.

Różnica pomiędzy Wskaźnikiem Sharpa a Information Ratio polega na tym, że pierwszy z nich odnosi się do rentowności instrumentów uznanych za wolne od ryzyka, a drugi do stopy zwrotu z benchmarku.

3.    Instrumenty bezpieczne.
Fundusze obligacji oraz fundusze rynku pieniężnego obok papierów skarbowych posiadają często w swoich portfelach inne, bardziej ryzykowne składniki lokat. Są to między innymi dłużne papiery korporacyjne czy pozycja walutowa.
W przypadku funduszy obligacji oraz funduszy rynku pieniężnego ujętych w zestawieniu funduszy inwestycyjnych dodana jest kolumna o nazwie „Instrumenty bezpieczne”. Zawiera ona wartości liczbowe, które są ujęciem procentowym udziału skarbowych papierów dłużnych i pieniężnych denominowanych w PLN w portfelu ogółem. Im wyższy jest ich poziom, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne towarzyszy danemu funduszowi inwestycyjnemu.

 

Pliki do pobrania: 


czytaj także